Asylboenden, HVB och Vårdhem

Försäkring för specialrisker

Vi har genom vårt samarbete med Hübener tagit fram en produkt anpassad för de särskilda behov som finns för olika typer av boenden såsom asyl, HVB, vårdhem etc. . Dessutom är produkten utformad för att passa den svenska marknaden. För mer information om produkten se nedan. 

Försäkringsansökan finns att ladda ned nedan eller så ansöker du online.

Vår produkt

Nedan en kort beskrivning av produktens innehåll

Vatten

Skada genom exempelvis oförutsedd utströmning av vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem 

Brand

Skada vid exempelvis brand och nedsotning, åsknedslag och strömavbrott 

Avbrott

Om byggnaden skulle skadas så pass skadad att du tvingas till omfattande reparationer, kan du få hjälp från den här försäkringen.

Inbrott

Skada vid stöld och skadegörelse genom inbrott 

Rån

Skador vid rån och överfall. Med "rån" menas tillgrepp genom våld eller under hot om våld och som innebär trängande fara. 

Ansvar

Försäkringen omfattar person- och sakskada som du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler 

.

Villkor

För detaljerad information ladda ned information nedan

Information om brandskydd

Ta gärna del av Brandskyddsföreningens information avseende brandsäkerhet för asylboenden information finns Brandskyddsföreningens hemsida www.brandskyddsforeningen.se och du kan ladda ned deras vägledning nedan.